<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Veikart for digital transformasjon: 6 nøkkelfaktorer for å lykkes

Digitalisering står på agendaen til de fleste bedrifter i de fleste bransjer og diskuteres rundt om i styrerom over hele verden. Men hvordan nærmer man seg visjonen om en digitalt drevet fabrikk? Hvordan kommer man i gang med den digitale transformasjonen? Med et veikart for digital transformasjon kommer du godt på vei.

Ifølge Norsk Industris konjunkturrapport 2018 bør alle aktører ha etablert et digitaliseringsveikart eller en digitaliseringsstrategi for sin virksomhet i løpet av ett til to år. Vi mener et slikt veikart bør beskrive hvordan bedriften skal ta i bruk digital teknologi for å skape verdi.

Vi har laget et eksempel på et overordnet veikart som beskriver veien til digital transformasjon. Dette veikartet viser de fasene vi mener en bedrift bør gå gjennom for å lykkes med en digital transformasjon, og kan brukes som en mal for å utvikle din egen bedrifts veikart og plan.

Et slikt veikart kan illustreres på følgende måte (figur 1):

 veikart for digital transformasjonFigur 1: Veikart for digital transformasjon

 

La oss grave litt dypere i de ulike fasene av dette veikartet, slik at du forhåpentligvis får noen gode ideer til hvordan du kan nærme deg den digitale fremtiden på best mulig måte.

 

1. Bevisstgjøring

Digitale transformasjoner krever at hele virksomheten står på samme linje og retter seg mot det samme målet. Det vil aldri skje om ikke alle nøkkelpersoner i virksomheten er seg bevisst de mulige gevinstene digitalisering bringer med seg og hvordan de kan hentes ut. Selv om produksjonssjefen innser at digitalisering er nødvendig for å bli konkurransedyktig i fremtiden, kan det være andre i bedriften som ikke nødvendigvis ser det samme bildet. Du vil aldri få satt av nok tid, budsjetter eller ressurser om de viktigste interessentene og beslutningstakerne i bedriften ikke forstår viktigheten av digitalisering.

Organisasjonen må være klar for å ta i bruk teknologien. Dersom de grunnleggende elementene ikke er til stede, som endringsvilje og organisasjon og prosesser for å drive forbedringsarbeid, så må disse på plass først. Det hjelper ikke å pøse på masse teknologi, dersom man ikke evner å ta den i bruk. Teknologien skal støtte oppunder bedriftens forbedringsarbeid, og det er viktig at toppledelsen setter av de ressursene som er nødvendig for å gjennomføre de oppgavene som trengs for å ta i bruk teknologi i forbedringsarbeidet. 

Digitalisering er endring. Bruk av digital teknologi må endre måten vi driver forretning på dersom vi skal få ut gevinster. Jobber vi på nøyaktig samme måte som før skapes det ikke nye verdier. Det er derfor det er så viktig å tenke teknologi, organisasjon og prosess i sammenheng.

Les også: Industri 4.0: Slik øker du produktiviteten og effektiviteten i produksjonen

 New call-to-action


2. Søk kunnskap

I Siemens og Norsk Industris digitaliseringsstudie «Er norske bedrifter klare for den digitale fremtiden?» trekkes mangel på kunnskap frem som en av de vanligste begrunnelsene for hvorfor norske ledere utsetter arbeidet med digitalisering.

Noe av det viktigste du kan gjøre før du iverksetter en digital transformasjon, er å søke kunnskap. Og denne kunnskapen må favne bredt. Du må starte med å se mulighetsrommet. Hva er det digitalisering kan bidra med sett opp mot bedriftens strategi? Få gjerne hjelp av en god leverandør på reisen for å bygge kompetansen som trengs. Og start smått, da bygger du kompetanse samtidig som du realiserer gevinster underveis.

Et godt sted å starte, er å orientere deg om de ulike teknologiene som finnes i dag:  

Les også: Digital kompetanse er kritisk for fremtiden til norsk industri

 

3. Etabler en digital visjon

I artikkelen «Why Digital Strategies Fail» skriver McKinsey at de fleste digitale strategier ikke reflekterer hvordan digitaliseringen endrer økonomiske grunnregler, industridynamikken og markedskonkurransen. Å implementere noen få og usammenhengende digitale initiativer eller teknologier utgjør ikke en tilstrekkelig digital strategi. Teknologi skaper ingen verdi i seg selv, om den ikke utnyttes strategisk for å støtte bedriftens mål.

Derfor må den digitale transformasjonen ta utgangspunkt i en overordnet bedriftsvisjon, det vil si en klar visjon om hvor bedriften ønsker å være i fremtiden. I et slikt perspektiv blir den digitale teknologien et middel for å bringe dere nærmere målene deres og understøtte bedriftsvisjonen. Hvordan dere skal ta implementere og ta i bruk teknologiene for dette formålet, vil utgjøre den digitale visjonen.

For å tydeliggjøre hva en digital visjon er, har jeg laget et eksempel på en fiktiv bedrift. La oss kalle denne bedriften AquaSport, et firma som designer, utvikler og produserer elektriske produkter innen vannsport. De har vært tidlig ute i markedet med produktene sine og dermed hatt store kostnader til utvikling, og de må nå tjene penger på forretningsideen sin. Det betyr at markedsføring og salg er viktig slik at de får volum på produktet sitt. Et annet aspekt er produktkvalitet. Det er avgjørende for AquaSport at de leverer god kvalitet til kundene, for ett feilskjær i produktkvaliteten kan få fatale konsekvenser for veksten, i og med at rykter sprer seg raskt i forbrukerbransjen.

Før vi ser på den digitale visjonen, må vi se på hva som er AquaSports overordnede visjon:

AquaSport skal levere rå glede til brukerne gjennom kontinuerlig innovasjon og utvikling av våre produkter, og skal være den ledende aktøren innen elektrisk vannsport.

Når vi har bakgrunnskunnskap om AquaSport og vet hva deres visjon er, kan vi se for oss at deres digitale visjon formuleres slik:

AquaSport skal gjennom bruk av digital teknologi løfte innovasjonsgraden helt fra produktutvikling til ettermarked. Digital teknologi skal øke både kvalitet og effektivitet i hele verdikjeden, og generere nye inntektsstrømmer for selskapet.

Denne digitale visjonen støtter oppunder selskapets visjon og viser tydelig at selskapet utfordrer seg selv med digital teknologi og at dette er avgjørende for selskapets vekst. Det er tydelig at visjonen setter en klar retning om at digitalisering skal skape nye verdistrømmer og sikre kvalitet og inntjening. Videre tydeliggjør bedriften at dette skal dekke hele verdikjeden, fra produktutvikling til kunden og ettermarkedet.

 

4. Gjennomfør en modenhetsanalyse

For å kartlegge veien videre kan det være nødvendig å gjennomføre analyser av hvor moden organisasjonen, prosessene og teknologiene deres er i dag. Modenhetsanalyser gir deg et konkret bilde av dagens status og er et viktig verktøy for å kartlegge gapet mellom nåværende status og den digitale visjonen. Slike analyser vil gi dere innsikt om hvor dere befinner dere i transformasjonsreisen, hjelpe dere til å etablere både kortsiktige og langsiktige målsetninger og planer samt gjøre mer treffsikre investeringer.

Flere forskningsmiljøer og større konsulenthus tilbyr undersøkelser som gir deg en vurdering av den digitale modenhetsgraden din. Disse undersøkelsene gir deg ingen konkrete mål og strategier, men har til hensikt å gi deg en relativ vurdering av utgangspunktet ditt – et startpunkt for den digitale transformasjonen din. PwCs «Industry 4.0 Self Assessment» er et bra sted å starte.

 

5. Gjør verdianalyser

Når du vet hvor moden du er for å gå videre med digitalisering i egen bedrift, har du et godt utgangspunkt for videre planlegging. Du har en god oversikt over hvor de svake områdene er og hvordan du kan ta tak i disse, du har med andre ord identifisert gapene. Disse gapene bør ta for seg områdene som omhandler organisasjon, prosesser og teknologi, og hvordan teknologi brukes gjennom verdikjeden – fra design til support – gjennom hele produktets livssyklus.

Før du planlegger hvordan du skal innføre digitalisering i bedriften din, bør du undersøke verdigrunnlaget. Du bør med andre ord gjennomføre en verdianalyse. Dette er en øvelse det ofte slurves med, og mange hopper rett på å innføre tekniske systemer og løsninger eller gjør svært mangelfulle analyser. Gjennomfører du ikke gode nok verdianalyser eller ikke klarer å se verdigrunnlaget, mener jeg at du heller ikke er moden nok til å innføre digitalisering.

Det er du som kjenner din bedrifts kostnader og inntekter best. Derfor må denne øvelsen gjøres selv, men det lønner seg å stole på de erfaringene som er gjort i ande industribedrifter og overføre disse tankene og erfaringene til egen virksomhet. Verdianalyser kan også utføres i samråd med en ekstern samarbeids- og diskusjonspartner som kan gi deg innspill og hjelpe deg til å se hele bildet.

Les også: Hvordan lage en business case for IoT-prosjektet ditt?

 

6. «Plan, Do, Check, Act» (PDCA)

Når du har gått gjennom de foregående stegene nærmer du deg muligheten for å legge en konkret plan for hvordan du skal starte. Du har gjort grunnarbeidet og er over i planleggingsfasen.

Du har kanskje hørt om forbedringssirkelen «Plan, Do, Check, Act» (PDCA) som brukes i mange prosesser. Du er nå klar for å gå i gang med den første fasen av denne modellen. For at noe skal kalles en plan, er det noen overordnede krav som må oppfylles. Du må ha en start og en slutt, og du må ha aktiviteter med en ansvarlig og en tidsfrist. Dette er minimumskrav for å kalle noe en plan.

Når vi snakker om digitalisering så mener vi det er viktig å tenke stort og starte smått. Ikke sett i gang en drøss med prosjekter. Start med ett prosjekt, et pilotprosjekt. Dette blir en eksempelmodell til inspirasjon for andre områder i produksjonen, et prosjekt som skaper engasjement og læring i egen virksomhet og legger grunnlaget for fremtidig verdiskapning.

Les også: 6 tips for å lykkes med digital transformasjon

Digitalisering i en produksjonsbedrift er et prosjekt som aldri tar slutt. Det vil alltid være nye muligheter for å bruke teknologi for å skape verdi. Teknologien er nådd så langt at det nå er nærmest bare fantasien som setter grensene. Og etterhvert som du tar i bruk teknologien, og kunnskapen din modnes, så vil du stadig finne nye bruksområder. Så lenge teknologien skaper verdi både for selskapet og kundene, så er det ingen grunn til å sette på bremsene.

New call-to-action

Skrevet av Tom-Roger Stensberg

Tom-Roger Stensberg er Head of Digitalization i Triple-S. Han har bred erfaring fra både salg og ledelse i ulike bransjer, både som leverandør og sluttbruker, og har tidligere jobbet i Triple-S med salg av automatiseringsløsninger, og forretningsutvikling innen Industriell IT. De siste årene har han jobbet innen olje- og gassbransjen med salg og ledelse for ettermarkedet av sikkerhetskritiske systemer. Tom-Roger er glødende opptatt av å hjelpe norske bedrifter med å øke sin konkurransekraft gjennom automatisering og digitalisering.

Topics: Digitalisering

Abonnér på bloggen