<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Smartere og mer bærekraftig produksjon

- En blogg fra Triple-S

Hvordan forberede arbeidsstokken for industri 4.0?

Industrien digitaliseres og kompetansekravene øker og endrer seg for hver dag som går. Her gir vi deg noen råd for hvordan du kan sørge for at arbeidsstokken din er forberedt på den nye hverdagen.

I de siste års konjunkturrapporter fra Norsk Industri er en av de viktigste rammebetingelsene og virkemidlene for norsk industri i tiden som kommer å opprettholde og videreutvikle industriell og teknologisk kompetanse.

Antallet fysisk krevende og rutinepregede jobber reduseres, mens antallet jobber som krever fleksibilitet, problemløsningsevner og tilpasning til kundespesifikasjoner vil øke. Medarbeidere ved produksjonslinjen vil få hjelp av roboter og coboter til tyngre arbeidsoppgaver, serviceteknikere vil bli mer produktive som en følge av mobilitetsløsninger og maskinoperatører vil kunne styre flere maskiner samtidig ved hjelp av visualiserings- og monitoreringsløsninger. Samtidig vil behovet for industrielle dataspesialister, robotkoordinatorer og andre mer digitalt orienterte roller vokse frem.

Se vårt webinar om industri 4.0

 

 

Industri 4.0 og kampen om talentene

Den fjerde industrielle revolusjonen, eller Industri 4.0, er et begrep for de store teknologiske omveltningene i dagens globale industri. Disse teknologiske omveltningene introduserer det vi kaller smart produksjon og smarte fabrikker, der cyber-fysiske systemer overvåker fysiske prosesser, sensorteknologi gjør enorme mengder data tilgjengelig gjennom hele produksjonsprosessen og skytjenester sørger for sømløs informasjonsflyt gjennom hele verdikjeden.

Helt enkelt kan vi si at Industri 4.0 handler om å utvikle og ta i bruk teknologi for å øke konkurranseevnen i det globale produksjonsmarkedet. For å kunne være i forkant med teknologi og nye forretningsmodeller kreves det endringsvilje og innovasjon fra bedriften selv, men også at det legges til rette for kunnskaps- og kompetansespredning på samfunnsnivå.

En av de største utfordringene produksjonsbedrifter opplever når de skal realisere Industri 4.0 og implementere ny teknologi og digitale prosesser, er å finne de riktige talentene. Det hjelper lite å ha teknologi tilgjengelig dersom vi ikke evner å ta den i bruk og høste godene fra den. Industri 4.0 handler dermed i stor grad om mennesker, ledelse og kompetanse, ikke bare teknologi. Dette blir svært ofte undervurdert og kommer i skyggen av tekniske forklaringer og fancy teknologibegreper.

Ifølge NHOs kompetansebarometer 2021 er Norsk Industri blant de landsforeningene med høyest grad av udekket kompetansebehov, med andeler på nærmere 70 prosent. Ifølge Norsk Industris tidligere konjunkturrapporter har 40 prosent av bedriftene i undersøkelsen deres fagarbeidere uten tilstrekkelig IKT-kompetanse. Tilsvarende tall for teknikere er 30 prosent og 22 prosent for ingeniører.

Det er en mangel på tilstrekkelig digital kompetanse, og de få som sitter på kompetansen, er gjerne svært ettertraktet. Kampen om å tiltrekke seg og holde på den riktige kompetansen vil bli hard. For å hjelpe deg litt på vei i kampen om talentene, har vi samlet noen råd til hvordan du kan møte Industri 4.0-visjonen på best mulig måte: Først, vend blikket innover og ivareta den eksisterende kompetansen i bedriften og forbered medarbeiderne på en digital hverdag. Deretter, vend blikket utover og let etter de talentene du mangler og som er helt nødvendig for å realisere den digitale, smarte fabrikken.

Les også: Digital kompetanse er kritisk for fremtiden til norsk industri

 

Ivareta den eksisterende kompetansen i bedriften

Rekruttering av nye talenter er helt nødvendig for å forberede virksomheten på Industri 4.0. Men det er like viktig å skaffe seg en oversikt over de eksisterende talentene i bedriften og sørge for at de og kompetansen deres blir værende igjen i bedriften, spesielt eldre, mer erfarne medarbeidere som er godt kjent med fabrikken og har dyp kunnskap om bedriften og arbeidskulturen. Straks disse medarbeiderne forsvinner ut av døren og inn i pensjonsalderen, forsvinner også kunnskapen, kompetansen og erfaringen deres.

På en side vil det bli et behov for å skape et positivt syn på endring i virksomheten, slik at det blir lettere for eksisterende medarbeidere å tilpasse seg etter nye prosesser og utfordringer. Samtidig vil industrien oppleve et behov for å gjøre seg konkurransedyktig når det gjelder betingelser og initiativer som øker trivselen. Ikke minst blir det viktig å tilby arbeidstakerne en arbeidskultur der kompetanse, utvikling og karrierebygging står i fokus.

Bli inspirert - bestill et Industri 4.0 foredrag!

 

Tilrettelegg for etter- og videreutdanning

Produksjonsbedrifter burde aktivt investere i sin egen arbeidsstokk gjennom omskolering og videreutdanning, slik at de blir bedre i stand til å styre automatiserte prosesser eller ta på seg arbeidsoppgaver som det er mindre sannsynlig at automasjon erstatter. I tillegg lønner det seg å lære opp eksisterende medarbeidere med ferdigheter som er nødvendig for roller og stillinger lenger opp i hierarkiet, som dataanalyse og prosessforbedringer.

Ledelsen og HR bør ta en aktiv rolle i denne prosessen. De kan identifisere medarbeidere med stort potensiale, og som sannsynligvis vil bli i bedriften over lengre tid, samt utdannelsen og opplæringen som er nødvendig for mer krevende roller i bedriften. Enkelte produksjonsbedrifter har oppnådd gode resultater ved å benytte eldre arbeidstakere med tung erfaring til å lære opp unge og nye arbeidstakere. Andre har hatt suksess med å bruke insentivprogrammer, som for eksempel bonusløsninger, til å oppmuntre medarbeidere til å lære seg nye ferdigheter.

 

Rekruttere de riktige talentene

Å beholde og videreutdanne eksisterende medarbeidere er ofte ikke nok for å forberede arbeidsstokken på Industri 4.0. Det er også nødvendig å rekruttere nye medarbeidere, aller helst yngre, digitale hoder som kan hjelpe virksomheten til å bli en produksjonsbedrift for det 21. århundret.

Bemanningsbyråer, digitale rekrutteringsverktøy og partnerskap med teknologiprogrammer og utdanningsinstitusjoner er populære rekrutteringsmetoder. Produksjonsbedrifter gjør også fornuftig i å arbeide tett sammen med utdanningsinstitusjoner for å sikre tilstrekkelig fokus på den nødvendige kompetansen for å realisere Industri 4.0. På den måten kan de sikre at morgendagens arbeidstakere er forberedt for jobber som krever teknologiferdigheter og digital kompetanse.

Konsulentfirmaet McKinsey presenterer flere råd om hvordan man kan tiltrekke seg og beholde de riktige talentene i dagens arbeidsmarked:

  • Aspirere: Etabler en arbeidsgruppe fra hver enkelt relevant avdeling og definer kompetansekravene for å møte Industri 4.0-visjonen og nå forretningsmålene for de neste fem årene. Identifiser deretter avstanden mellom kompetansekravene og den nåværende tilgangen på kompetanse, og sørg for at ledelsen gir arbeidsgruppen mandat til å handle. Her slår viktigheten av omdømmebygging inn. Industrien kan og bør forandre bildet av produksjonsbedrifter som en attraktiv plass å arbeide og en høyteknologisk karrieremulighet.

  • Vurdere: Når prioriteringene er etablert, lønner det seg å få et klart bilde av hva aktuelle kandidater ser etter i en jobb. Hva er arbeidstakere i målgruppen opptatt av? Hvordan stiller bedriftens verdiforslag seg i forhold til andre alternativer? Hvorfor forsvinner medarbeidere i nøkkelroller? Hvilke tilnærmingsmåter fungerer og hvilke fungerer ikke? Ikke minst er det viktig å vurdere hvorvidt bedriftens verdiforslag passer i forhold til kravene de aktuelle kandidatene stiller til en jobb.

  • Organisere: Det kan være et behov for å gjøre endringer i organisasjonen for å tilrettelegge kompetansebygging, karrierebygging og skreddersy de ulike rollene etter behovene som stilles i fremtidens produksjonsfabrikker og av potensielle arbeidstakere.

  • Handle: Sørg for at verdiforslaget til bedriften er reelt. Enkelte bedrifter har opprettet et eget team som sikrer at kritiske KPIer knyttet til rekruttering og kompetanseutvikling følges opp.

Det er vi vanlige dødelige som må ta i bruk teknologien som vil underbygge fremtidens smarte fabrikker. Derfor må vi sørge for at medarbeiderne henger med på utviklingen og har den nødvendige kompetansen for å realisere gevinstene som ligger i en digital virksomhet. Jeg håper disse rådene hjelper deg ørlite grann lenger på veien mot å bygge opp en arbeidsstokk som er forberedt på Industri 4.0


New call-to-action

Skrevet av Eiliv Elvebakk

Eiliv Elvebakk er administrerende direktør i Triple-S. Han har over 25 års erfaring innen automatisering og digitalisering. De siste 22 årene har han jobbet i Triple-S hvor han i mange år har kombinert teknisk utførelse med ledelse. Her har han levert tekniske løsninger for automasjon og digitalisering. De siste årene har Eiliv hatt et sterkt fokus på selskapets utvikling og strategi. Han brenner for å gjøre norsk industri konkurransedyktig og bruke teknologi som et virkemiddel.

Topics: Digitalisering, Industri 4.0, Ledelse

Abonnér på bloggen