<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Smartere og mer bærekraftig produksjon

- En blogg fra Triple-S

Industri 4.0: Slik øker du produktiviteten og effektiviteten i produksjonen

Den neste industrielle revolusjonen er her, og den er her nå. Fremveksten av en suite av ny teknologi bringer med seg løftet om produktivitets- og effektivitetsgevinster som vil gi deg ny innsikt, økt konkurransefortrinn og muligheten til å styrke den norske industrien.

Først kom dampmaskinen og markerte den industrielle revolusjonens inntog. Deretter kom elektrisiteten, samlebåndet og masseproduksjon, og den andre industrielle revolusjonen var et faktum. Så kom datamaskinen og en gryende automatisering, og vi gikk inn i den digitale tidsalderen.

Nå står vi overfor den fjerde industrielle revolusjonen, der datamaskiner og automatisering kommer sammen på en helt ny måte, med robotikk fjerntilkoblet til datasystemer utrustet med intelligens og maskinlæringsalgoritmer som kan lære og styre robotikken med minimal input fra menneskelige operatører. Vi ser med andre ord fremveksten av Industri 4.0.

New call-to-action


Fra produksjon til "smart" produksjon i norsk industri

Industri 4.0 er navnet på en gryende trend innen automatisering og datautveksling i produksjons- og prosessindustrien som drar nytte av den raske og disruptive teknologiutviklingen innen robotisering og digitalisering. Målet? Å ta i bruk teknologi for å fornye og effektivisere produksjonsprosesser.

Og Industri 4.0 er en velkommen utvikling innen norsk industriell produksjon. Ifølge Innovasjon Norge står industrien for omtrent 11 prosent av verdiskapningen i Norge, mens gjennomsnittet i hele EU er på omtrent 16 prosent. I Tyskland, et foregangsland for industriell produksjon, utgjør imidlertid industriell verdiskapning over 20 prosent av BNP – mye fordi de har fanget opp og utnyttet mulighetene som ligger i digitaliseringen og teknologiutviklingen.

Det er på tide at norske produksjonsbedrifter omfavner mulighetene som ligger i den teknologiske utviklingen og blir med på digitaliseringsbølgen som skyller over industrien. Ved å utnytte den bakenforliggende teknologien – Big Data, Industriell Internet of Things (IIoT), skytjenester og sanntids analyse – vil Industri 4.0 gjøre det mulig å samle inn og analysere data på tvers av ulike maskiner for å skape raskere, mer fleksible og mer effektive prosesser.

Gevinstrealisering av produktivitets- og effektiviseringsinitiativer

Ifølge McKinsey utløser framsteg i digitalisering potensialet for en verdiskapning tilsvarende effektivitetsforbedringer på 15-20 prosent. For eksempel kan prediktivt vedlikehold redusere nedetiden på maskiner med mellom 30 og 50 prosent og øke maskinenes levetid med 20 til 40 prosent. Ikke minst kan robotisering og automatisering forbedre medarbeiderproduktiviteten med opptil 40-50 prosent.

Kombinert vil disse produktivitets- og effektivitetsgevinstene bli betydelige for oss i norsk industri:

  • Sikre arbeidsplasser: Norske produksjonsbedrifter har i lang tid utplassert arbeidsplassene sine i utlandet for å dra nytte av billigere arbeidskraft. Dette er i ferd med å endres. Etter å ha funnet ut at de kan oppnå større konkurransefordeler i Norge på grunn av høy automatisering og høy produktivitet, hentet bildelprodusenten Neuman tidligere utflagget produksjon fra Kina tilbake til Raufoss, og bragte norsk kompetanse nærmere produksjonsprosessen.
  • Økt kapasitet: Gjennom produktivitetsøkning øker konkurranseevnen med muligheter for betydelig økning av lønnsomhet, markedsandeler og volumer.
  • Sikre stabil kvalitet: Et økende fokus på produktivitet og effektivitet vil fort kunne redusere varer som vrakes, forbedre omdømmet, sikre markedsandeler og bedre lønnsomheten.
  • Utnytte ny teknologi: Økt produktivitet og effektivitet gjennom en aktiv bruk av nye teknologiske løsninger vil tiltrekke nye kompetente og digitale medarbeidere og danne grunnlaget for innovasjon og FoU-prosjekter.

Slik kommer du i gang

Vi har identifisert fem sentrale tiltak du kan gjennomføre i dag for å høste effektivitetsgevinstene i en digitalisert produksjonsprosess og legge grunnlaget for morgendagens Industri 4.0:

  • Rett et digitalt blikk mot produksjonen: Ifølge en rapport utgitt av Nordisk ministerråd i 2015 er de norske industribedriftene gjennomsnittlig blant de minst avanserte i Norden og de tregeste til å ta i bruk ny digital teknologi. Vi erfarer at mange bedrifter tradisjonelt har vært flinke til å digitalisere prosessene mot kundene og leverandørene sine. De færreste, derimot, har digitalisert sine egne interne prosesser.
  • Koble utstyret sammen: På samme måte som «tingenes internett» (IoT) har revolusjonert måten vi som forbrukere samspiller med teknologien vi omgir oss med i hverdagen, vil industriell IoT (IIoT) revolusjonere måten produksjonsanlegg driftes på. Ifølge Accenture kan bruk og utnyttelse av IIoT øke produktiviteten med opptil 30 prosent.
  • Samle inn data fra produksjonen: For å øke effektiviteten og produktiviteten, trenger du data fra produksjonen og sørge for at dataene automatisk går over nettet og sammenstilles og systematiseres i en skyløsning. Det gir deg muligheten til å prioritere hva du skal bruke penger på for å fjerne flaskehalser eller problemområder i produksjonen – langt raskere enn tidligere, der man så på målere og noterte dataene på papir, og samlet dem sammen ukentlig i Excel.
  • Ta i bruk avansert analyse: Takket være langt billigere datakraft og langt bedre analyseverktøy, kan du utnytte dataene fra produksjonen ved å samle informasjon fra ulike datakilder og utnytte kunstig intelligens for å optimalisere produktiviteten og effektiviteten din. Ifølge McKinsey gir avansert analyse produksjonsbedrifter muligheten til å gjennomføre prediktivt vedlikehold, redusere produksjonstiden på varer og verdikjedeoptimalisering.
  • Lag et opplegg for å jobbe med forbedringer: Informasjonen og innsikten det sammenkoblede utstyret genererer vil gi deg helt nye muligheter for å kontinuerlig forbedre produksjonsprosessene dine. IIoT kan skape store mengder sanntidsdata som kan analyseres for å optimalisere driften av maskiner og produksjonsanlegg på en regelmessig basis. Om denne innsikten kombineres med LEAN- og Six Sigma-programmer vil du kunne oppnå betydelige produktivitets- og effektivitetsgevinster. Ifølge McKinsey kan kombinasjonen av avansert analyse og LEAN være verdt titalls milliarder for større produksjonsbedrifter.

Konklusjon

Ved å kombinere mennesker, ny digital teknologi og avansert analyse kan vi skape helt nye produktivitets- og effektivitetsgevinster for våre produksjonsbedrifter. De som lærer å koble disse sammen vil kunne få dyp og verdifull innsikt i egne operasjoner og oppnå store konkurransefortrinn. Fremtiden er her nå, og potensialet er stort. Produksjonsbedrifter som er langt fremme i skoen kan og bør ta grep allerede nå.

Gratis e-bok:  Industri 4.0 for dummies

Skrevet av Eiliv Elvebakk

Eiliv Elvebakk er administrerende direktør i Triple-S. Han har over 25 års erfaring innen automatisering og digitalisering. De siste 22 årene har han jobbet i Triple-S hvor han i mange år har kombinert teknisk utførelse med ledelse. Her har han levert tekniske løsninger for automasjon og digitalisering. De siste årene har Eiliv hatt et sterkt fokus på selskapets utvikling og strategi. Han brenner for å gjøre norsk industri konkurransedyktig og bruke teknologi som et virkemiddel.

Topics: Digitalisering, Industri 4.0

Abonnér på bloggen