<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Smartere og mer bærekraftig produksjon

- En blogg fra Triple-S

Redundante løsninger: Hva det er og hvordan du kommer i gang

Hva er redundans? Hvilke typer redundans finnes? Og trenger jeg i det hele tatt redundante løsninger? Denne artikkelen gir deg svarene du trenger.

Hva er redundans?

Redundans er en duplisering av kritiske komponenter eller funksjoner i et system, for å øke stabiliteten, påliteligheten og driftssikkerheten i systemet. Slutter den ene komponenten eller funksjonen å fungere, har du andre komponenter og funksjoner som fungerer som back-up.

For eksempel kan Power, I/O-moduler, kontrollere, sensorer og aktuatorer være redundante. Industrielle nettverk kan også være redundante. Sistnevnte blir stadig mer vanlig, både fordi det er forholdsvis lett og billig å implementere, og fordi nettverkene blir mer og mer kritiske for produksjonen.

På kontrollernivå finnes det ulike typer redundans. Man snakker gjerne om maskinvareredundans og programvareredundans. Førstnevnte handler om å legge til maskinvare for å identifisere og endre defekter. Programvareredundans handler om å legge til programvare for å gjøre den samme jobben.

Forskjellen ligger gjerne i hvem som har ansvaret for at redundansfunksjonen skal fungere. Ved programvareredundans er det den som programmerer som har ansvaret for at redundansen skal fungere.  Ved maskinvareredundans er det hardware-produsenten som har ansvaret. Hvilken løsning man skal velge er det lurt å tenke nøye på, da dette er et system man gjerne skal leve med i lang tid.

New call-to-action

Hvorfor er redundans viktig?

Redundans er viktig av flere grunner. For det første er de aller fleste produserende virksomheter avhengige av å produsere produktene sine med så lave kostnader som mulig til riktig tid og med rett kvalitet. Dette stiller høye krav til produksjonsapparatet, hvor høy driftsregularitet er helt avgjørende for å sikre leveringsevnen. Feiler maskiner, utstyr og systemer, blir det også vanskelig å levere varene til avtalt tid. 

For det andre kan redundans ivareta sikkerheten. Prosessikkerhet stiller krav til redundans og sekvensiell nedstenging om noe uforutsett skulle skje. For eksempel vil en uheldig hendelse på en oljeplattform, med trykksatte systemer, kreve at nedstengingen skjer i sekvenser for å unngå at trykket stiger og at en farlig hendelse oppstår – som skjedde i et raffineri i Texas City i 2005. 

Det er ikke alltid redundans er nødvendig. Et anlegg som produserer til varelageret, for eksempel, kan kanskje tåle å stå stille i en kortere periode om ikke råvarene blir ødelagt. Og, har du et system der du rekker å identifisere feilen, få tak i reservedeler og bytte dem ut uten at det påvirker produksjonen negativt, så behøver du ikke redundans. I de fleste andre tilfeller vil det derimot være et behov for redundante løsninger.

Hvordan implementere redundans?

Du kan implementere redundans på flere forskjellige måter. Alt koker ned til at du har en back-up som sikrer deg om noe går galt. I alle tilfeller bør valget av redundante løsninger være et resultat av en risikoanalyse – du må vite hva som er kritisk. Hvor lang tid kan systemet være nede? Hvor lang tid tar det å reparere systemet slik at det er oppe og går igjen? Slike og andre lignende spørsmål er det nødvendig å stille seg selv før du implementerer redundans.

Basert på risikoanalyser blir det lettere å definere hva slags type redundans som er nødvendig og hvilke krav som stilles til løsningen. Skal det være redundans på sensorer, på kontrollernivå, eller bør en duplisere noen av prosessene?

Det er også viktig å ta høyde for kravene som stilles til ulike typer redundans. Skal du for eksempel ha redundans på kontrollere, er det ikke bare å installere to kontrollere. Du trenger også funksjonalitet og et system som sørger for at du kan vedlikeholde og oppgradere dem mens de brukes, og at endringer som blir lagt til én kontroller automatisk blir overført til den andre.

Unngå overimplementering av redundans

Redundante løsninger er helt kritisk for å ivareta driftsstabiliteten og -sikkerheten i en rekke virksomheter og systemer. Men det er sjelden det er nødvendig med et 100 prosent redundant system. Ofte bør det kanskje være Power, sensorer og aktuatorer som dupliseres, siden det ofte er her den største svakheten er.

Det er viktig å påpeke at det er fort gjort å investere mer enn nødvendig i redundante løsninger for å være sikker på at ingen kritiske prosesser stopper opp om en komponent eller en funksjon skulle feile. Mer utstyr kan også bety at mer kan gå galt. Men redundante systemer er ikke en ny oppfinnelse, og det finnes produsenter som har gode gjennomprøvde løsninger som vil ivareta investeringen din. 

Forståelse av prosessen er viktig

Redundans blir valgt for å øke oppetiden på et system. Hvordan et system får høyest oppetid og hva som bør dupliseres varierer fra system til system. Det er viktig å ha en inngående forståelse av prosessen en skal styre. Hva er det størst sannsynlighet for at ryker? Redundans er verktøyet vi har for å bøte på det.   

Vil du vite mer om redundans og hvilke løsninger som finnes?

Prat med oss

Skrevet av Alexander Krokvik Rostom

Alexander Krokvik Rostom er Head of Automation i Triple-S. Alexander begynte i Triple-S i 2005, her har han jobbet med support og prosjekter før han gikk over til salg som produktansvarlig og videre til forretningsutvikler. Han har i dag ansvaret for Automasjonsavdelingen i Triple-S. Alexander mener at kompetanse er bærebjelken i norsk industri. Evnen til å ta til seg ny teknologi på en økonomisk og fremtidsrettet måte, vil avgjøre hvem som kommer til å gjøre det bra i fremtiden.

Topics: Automatisering, Utvalgt

Abonnér på bloggen