<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Smartere og mer bærekraftig produksjon

- En blogg fra Triple-S

Maskinsikkerhet og personskader er ledelsens ansvar

Mange bedrifter har for lite fokus på maskinsikkerhet. Oppstår det et uhell, er det du som leder som sitter igjen med ansvaret. Med gode sikkerhetsrutiner og en god maskinsikkerhetsløsning slipper du å ha personskader på samvittigheten din.

Tilbake i februar 2018 oppsøkte representanter fra Arbeidstilsynet 219 industribedrifter over hele landet og avdekket grove brudd på regelverket og sikkerhetslover. 74 prosent av bedriftene overholdt ikke sikkerhetslovene for sine ansatte, og i halvparten var det mangelfullt vern av dem som jobber med farlige maskiner. I tre av fire tilsyn i industrien fant Arbeidstilsynet for dårlig maskinsikkerhet i bedriftene. Det er god grunn til å tro at industrien fortsatt har mye ugjort, selv om vi nå skriver 2023. En varslet aksjon fra Arbeidstilsynet i 2020 ble avlyst pga. pandemi.

Maskinsikkerhet handler i bunn og grunn om å unngå at maskiner påfører mennesker skade. Som tallene fra Arbeidstilsynet viser, er det imidlertid bekymringsverdig mange virksomheter som ikke tar denne sikkerheten på alvor.

Viktigheten av holdningsskapende arbeid for maskinsikkerhet

På samme måte som at mange bedrifter har et manglende fokus på digital sikkerhetskultur, har mange virksomheter et utilstrekkelig fokus på maskinsikkerhet. Begge deler er relatert til bedriftens øvrige kultur og skyldes ofte manglende oversikt over trusler, risikoer og farer. 

Ansvaret for arbeidsmiljøet og maskinsikkerheten ligger hos arbeidsgiveren, og det er arbeidsgivers ansvar å organisere arbeidet slik at ulykker forebygges og konsekvensene av potensielle ulykker reduseres. En god bedriftskultur for maskinsikkerhet krever at ledelsen tar tydelig ansvar og involverer hele bedriften. Men til syvende og sist er det administrerende direktør som sitter på det overordnede ansvaret.

Gratis e-bok En guide til maskinsikkerhetens livssyklus

Maskinsikkerhet øker tryggheten og lønnsomheten

Ifølge Arbeidstilsynet skjer mange av dødsulykkene i industrien i forbindelse med vedlikehold, reparasjon, verifikasjon, klargjøring og rengjøring av utstyr. Nærmere 30 prosent av ulykkene skjedde i forbindelse med arbeid der vanlig produksjon og drift var i gang, men skulle vært stoppet. Typisk oppstår det ulykker fordi maskinene eller utstyret mangler vern eller at strømmen ikke kobles av ved vedlikehold, noe som ofte resulterer i at hender eller fingre kommer i kontakt med bevegelige deler av maskiner og utstyr.

Dessverre blir nødvendige sikkerhetssystemer ofte sett på som en unødvendig kostnad, fordi mange er av den oppfatning at de ikke øker produktiviteten. Men faktisk er det slik at de bedriftene som jobber systematisk med å gjøre sikkerhet til en kjerneverdi og en sentral del av arbeidskulturen, gjerne oppnår bedre resultater enn andre bedrifter.

For det første vil forbedret maskinsikkerhet redusere antallet skader på arbeidsplassen og øke sikkerheten til de som jobber for deg. Det burde være argument godt nok. For det andre er maskinsikkerhet lovpålagt. Og for det tredje vil maskinsikkerhet sørge for reduserte kostnader, enten det er i form av færre produksjonsstanser eller unngåelse av bøter og erstatningskrav.

 

Standarder for maskinsikkerhet

Det er utviklet en rekke standarder som har til hensikt å veilede ulike aktører om maskinsikkerhet, funksjonskrav og hvordan man kan oppfylle kravene. Her lister vi opp de du bør kjenne til:

  • De harmoniserte standardene i «The Official Journal of the European Union»
  • Standarder som det henvises til i det europeiske maskindirektivet
  • Gjennom den norske forskriften om maskiner, forholder vi oss til det europeiske maskindirektivet
  • Sluttbrukere, eiere av maskiner og arbeidsgivere som har maskiner skal følge forskrift om bruk utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav

Les også: Maskinsikkerhet gir sikrere og mer effektive maskiner

Maskinsikkerhet er ikke et hinder for optimal produksjon. Dagens integrerte systemer sørger for at sikkerheten er en del av kontrollsystemet. Sammen med holdningsskapende arbeid for økt sikkerhetskultur, vil denne typen integrerte systemer gjøre store forskjeller for maskinsikkerheten og produktiviteten på fabrikkgulvet ditt.

Vi har laget en guide til hvordan du kan komme i gang med maskinsikkerhet i dag, e-boken «En guide til maskinsikkerhetens livssyklus». Den tar for seg fem steg som har til hensikt å redusere risiko og unngå feil knyttet til maskinsikkerhet. Det er en repeterbar prosess som hjelper deg med å etablere en komplett maskinsikkerhetsløsning som står i samsvar med maskindirektivet. Last ned guiden helt gratis ved å følge linken nedenfor.

Gratis e-bok En guide til maskinsikkerhetens livssyklus

Skrevet av Eiliv Elvebakk

Eiliv Elvebakk er administrerende direktør i Triple-S. Han har over 25 års erfaring innen automatisering og digitalisering. De siste 22 årene har han jobbet i Triple-S hvor han i mange år har kombinert teknisk utførelse med ledelse. Her har han levert tekniske løsninger for automasjon og digitalisering. De siste årene har Eiliv hatt et sterkt fokus på selskapets utvikling og strategi. Han brenner for å gjøre norsk industri konkurransedyktig og bruke teknologi som et virkemiddel.

Topics: Automatisering, Ledelse

Abonnér på bloggen